เรื่องที่ 9 การใช้สูตรในการคำนวณ

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 9 การใช้สูตรในการคำนวณ


ใบความรู้ เรื่องที่ 9 การใช้สูตรในการคำนวณ


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 9 การใช้สูตรในการคำนวณ


ใบงาน เรื่องที่ 9 การใช้สูตรในการคำนวณ46 thoughts on “เรื่องที่ 9 การใช้สูตรในการคำนวณ

 1. การหาผลรวมฟั้งก์ชั่นที่ใช้=sum(ชื่อเซลล์) การหาค่าต่ำสุดฟั้งก์ชั่นที่ใช้=min(ชื่อเซลล์) การหาค่าสูงสุดฟั้งก์ชั่นที่ใช้=max(ชื่อเซลล์)

 2. ฟังก์ชั่นนับจำนวนของข้อมูลตัวเลข คือ =count รูปแบบฟังก์ชั่น คือ =count (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังก์ชั่นหาค่าต่ำสุด คือ =min รูปแบบฟังก์ชั่น คือ =min (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังก์ชั่นนับจำนวนของข้อมูลทั้งหมด คือ =counta รูปแบบฟังก์ชั่น คือ =counta (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 3. ฟังก์ชั่นหาค่าต่ำสุดคือ =minรูปแบบฟังก์ชั่นคือ=min( ชื่อเซลล์ ) ฟังก์ชั่นหาผลรวมคือ =sunรูปแบบฟังก์ชั่น =sun(ชื่อเซลล์) ฟังก์ชั่นหาค่าสูงสุดคือ =maxรูปแบบฟังก์ชั่นคือ =max(ชื่อเซลล์)

 4. การคำนวณฟังก์ชั่นหาผลรวมทั้งหมด คือ =sum รูปแบบฟังก์ชั้นคือ =sum(เซลล์:เซลล์) ฟังก์ชั้นหาค่าสูงสุดคือ =max รูปแบบฟังก์ชั้นคือ =max(เซลล์:เซลล์) ฟังก์ชั้นหาค่าตำ่สุดคือ =min รูปแบบฟังก์ชั้นคือ =min(เซลล์:เซลล์)

 5. ฟังชั่นหาค่าสูงสุด คือ = max(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) ฟังชั่นหาค่าตำ่สุด คือ = min(=ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังชั่นหาผลรวมทั้งหมด =sum(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 6. ฟังชั่นหาผลรวม คือ sum รูปแบบฟังชั่น = sum(a1:a10)
  ฟังชั่นหาค่าสูงสุด คือ max รูปแบบฟังชั่น = max(a1:a10)
  ฟังชั่นหาค่าตํ่าสุด คือ min รูปแบบฟังชั่น = min(a1:a10)

 7. รูปแบบฟังชั่นแบบสูงสุด คือ max โดยพิมพ์=max(จำนวนเซลล์) แบบต่ำสุด คือ min โดยพิมพ์=min(จำนวนเซลล์) และรูปแบบฟังชั่นแบบรวม คือ sum โดยพิมพ์ =sum(จำนวนเซลล์)

 8. การหาผลรวมฟังก์ชั่น การหาผลรวม=sum(ชื่อเซลล์) การหาค่าตํ่าสุด=min(ชื่อเซลล์) การหาค่าสูงสุด=max(ชื่อเซล์)

 9. การคำณวนฟังก์ชั่นที่หาผลรวมทั้งหมด คือ =sumแล้วบอกตำแหน่งของเซลล์การหาค่าสูงสุด=max แล้วบอกฟังก์ชั่นเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter
  การหาค่าต่ำสุด คือ =min แล้วบอกเซลล์ของเซลล์นั้นที่ตัวเลขที่ต้องการหาค่าต่ำสุดแล้วกดปุ่ม Enter

 10. ฟังชั่นหาค่าสูงสุด คือ MAX รูปแบบฟังชั่น = MIX(ชื่่อเซลล์:ชื่อเซลล์) เช่น = MIX (A5:A9)
  ฟั่งชั่นหาค่าผลรวม คือ SUM รูปแบบฟังชั่น = SUM(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) เช่น = SUM(A1:B1)
  ฟั่งชั่นหาค่ากลาง คือ MEDINA รูปแบบฟังชั่น = MEDINA(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) เช่น = MEDINA(A4:A8)

 11. ฟังชั่นหาค่าสูงสุด คือ max รูปแบบฟังชั่น คือ max (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  การนับขอ็มูลตัวเลขทั้งหมด คือ counta รูปแแบบฟังชั่น คือ counta (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  การหาค่าตำาสุด คือ รูปแบบฟังชั่น คือ min (ชื่อเซลล์:เซลล์)

 12. 1ฟังก์ชั่นการหาผลรวมใช้=sum(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) เช่น =sum(a1:a4) 2ฟังก์ชั่นการหาค่าต่ำสุดใช้=min(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) เช่น =min(a1:a4)3ฟังก์ชั่นการหาค่าสูงสุดใช้=max(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) เช่น =max(a1:a4)

 13. sum(เซลล์:เซลล์)การคำนวณฟังก์ชั่นหาผลรวม=max(เซลล์:เซลล์)การคำนวณฟังก์ชั้นหาค่าสูงสุด=min(เซลล์:เซลล์)การคำนวณฟังชั่นหาค่าตำ่สุด

 14. 1.ฟังก์ชั่นหาค่าสูงสุด คือ =maxรูปแบบฟังก์ชั่นคือ=max(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  2.ฟังก์ชั่นหาค่าผลรวม คือ=sumรูปแบบฟังก์ชั่นคือ=sum(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  3.ฟังก์ชั่นหาค่ากลางของข้อมูลตัวเลข คือ=Median รูปแบบฟังก์ชั่นคือ=Median(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 15. 1หาผลรวม ฟังก์ชั่นที่ใช้=sum(ชื่อเซลล์)
  2หาค่าตํ่าสุด ฟังก์ที่ใช้ฟังชั่น=min(=ชื่อเซลล์)
  3หาค่าสูงสุด ฟังก์ที่ใช้ฟังชั่น=max(ชื่อเซลล์)

 16. ฟังชั่นการหาค่าสูงสุดคือ max ฟังชั่นการหาผลรวมคือ sum ฟังชั่นการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลขคือคือ average(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 17. ฟังก์ที่ใช้หาผลรวมทั้งหมดคือ =sum( ) ฟังก์ชั้นที่ใช้ในการหาผลค่าสูงสุดคือ=max ( ) ฟังก์ชั้นที่ใช้หาผลค่าตํ่าสุด=min ( )

 18. ใช้หาผลรวมของฟังก์ชั่นที่่ใช้่=sum(ชื่อเซลล์)การหาค่าสูงสุด=max(ชื่อเซลล์)ค่าตำ่่สุด=min(ชื่อเซลล์)

 19. การคำนวนฟังก์ชั่นที่หาผลรวมทัง้หมด คือ =sum รปเเบบฟังก์ชั่นคือ=sum (ซื่อเซลล์:ซื่อซลล์)
  การคำนวนฟังก์ชั่นที่หาด่าสูงสุด คือ =max รูปเเบบฟังก์ชั่นคือ=max (ซื่อเซลล์:ซื่อเซลล์)
  การคำนวนฟังก์ชัน่ที่หาค่าตำ่ชั่น คือ =min รูปเเบบฟังก์ชัน่คือ=min (ซื่อเซลล์:ซื่อเซลล์)

 20. การหาผลรวมฟังก์ชั่น การหาผลรวม=sum(ชื่อเซลล์) การหาค่าสูงสุด=max(ชื่อเซลล์) การหาค่าต่ำสุด=min(ชื่อเซลล์)

 21. ฟังชั่นหาผลรวมคือ SUMรูปแบบฟังชั่น =SUM(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังชั่นหาค่าสูงสุดคือMAXรูปแบบฟังชั่น =MAX(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังชั่นหาค่าตํ่าสุดคือ MINรูปแบบฟังชั่น =MIN(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 22. การคำนวณฟังก์ชั่นหาผลรวมทั้งหมด คือ = sum รูปแบบฟังก์ชั่นคือ = max (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)ฟังก์ชั่นหาค่าสูงสุด= min รูปแบบฟังก์ชั่น

 23. max ค่าสูงสุดของตัวเลขข้อมูล เช่น max(a1:a10) min ค่าต่ำสุดของตัวเลขข้อมูล เช่น min(b1:b2) count นับจำนวนของข้อมุลตัวเลข เช่น count(d3:d7)

 24. การหาค่าสูงสุดฟังก์ชั่นที่ใช้=max(ชื่อเซลล์)การหาค่านับจำนวนของข้อมูลทั้งหมด=counta(ชื่อเซลล์)การหาค่าตํ่าสุดฟังก์ชั่นที่ใช้=(min)ชื่อเซลล์

 25. ฟังก์ชัน min ค่าตํ่าสุดของข้อมูลตัวเลข
  ฟังก์ชัน average ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลข
  ฟังก์ชัน max ค่าสูงสุดของข้อมูลตัวเลข

 26. max ค่าสุงสุดของข้อมูลตัวเลข =max(a1:a10)

  min ค่าตำ่สุดของข้อมูลเลข =min(a1:a10)

  average ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลข =average(a1:a10)

 27. หาค่ามากที่สุด =MAX(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  หาผลรวม =SUM(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  หาค่าตตำ่ที่สุด =MIN(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 28. ฟังก์ชั่นสูงสุด คือ ค่าสูงสุดข้อมูลตัวเลข ตัวอย่างเช่น =Mam(A2:A2) เป็นต้น
  ฟังก์ชั่นตํ่าสุด คือค่าของตัวเลขทีตํ่าสุดของฟั้งชั่น ตัวอย่างเช่น=Min(A5:A5) เป็นต้น
  ฟังก์ชั่นค่าเฉี่ลย คือ ค่าของตัวเลข ที่เฉี่ลยกัน ตัวอย่างเช่น=Average(A7:A7) เป็นต้น

 29. ตัวอย่า่งฟังก์ชั่นค่าสูงสุดข้อมูลตัวเลข=maxca1:a10 2minค่าตำ่สุดของข้อมูลตัวเลข=minca1:a10 countนับจำนวนของขอ้มูล=count(a1:a10)

 30. 1.ฟังก์ชั่นmax คือ ค่าสูงสุดของตัวเลข =max( ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) 2.ฟังก์ชั่นaverage คือ ค่าตํ่าสุดของตัวเลข =average(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) 3..ฟังก์ชั่นmedian คือ ค่าเฉลี่่ยของตัวเลข =median(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 31. ฟังก์ชั่นค่ากลางของข้อมูลตัวเลข คือ =median รูปแบบฟังชั่น คือ =median(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังก์ชั่นค่าตํ่าสุด คือ =min รูปแบบฟั่งก์ชั่น คือ =min (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)
  ฟังก์ชั่นค่าสูงสุด คือ =max รูปแบบฟั่งก์ชั่น คือ =max (ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 32. ฟังก์ชั่นทางถิติ=ชื่อฟังชั่น(ชื่อเชลล์)max คือ ค่าสูงสุดของข้อมูลตัวเลข min คือค่าตำสุดของข้อมูลตัวเลข counta คือ นับจำนวนของข้อมูลทั่งหมด

 33. การที่จะหาผลรวม จะต้องใช้ฟังก์ชั่น=sum(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)และการหาผลตำสุดคือ=min(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์) และการหาค่าตำ่สุดคือ=max(ชื่อเซลล์:ชื่อเซลล์)

 34. max คือ ค่าสูงสุดของข้อูลตัวเลข =max(a1:a10) min คือค่าตํ่าสุดของข้อมูลตัวเลข =min(a1:a10) average ค่าเฉลี่ยของข้อมูลตัวเลข average (a1:a10) median ค่ากลางของข้อมูลตัวเลข median(a1:a10) count นับจํานวนของข้อมูลตัวเลข count(a1:a10) couta นับจํานวนข้อมูลทั้งหมด couta(a1:a10)

 35. 1หาผลรวม ฟังก์ชั่นที่ใช้= sum(ฃื่อเซลล์)
  2หาค่าตํ่าสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้=min(ชื่อเซลล์)
  3หาค่าสูงสุด ฟังก์ชั่นที่ใช้=max(ชื่อเซลล์)

 36. ฟังก์ชั่น=Min รูปแบบฟังก์ชั่น
  ฟังก์ชั่น=iF เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการคำนวณ
  ฟังก์ชั่น=counTiFเป็นฟังก์ชั่นที่ใชการนำจำนวณ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s