จุดประสงค์การเรียนรู้ (การงานอาชีพ)

คุณครูวารุณี บำรุงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนครพนม