เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ


ใบความรู้ เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ


ใบงาน เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ39 thoughts on “เรื่องที่ 7 การสร้างแผนภูมิ

 1. แผนภูมิเรดาร์ : แผนภูมิแบบเรดาร์ ใช้สำหรับเปรี่ยบเทียบความแตกต่างของข้อมูล โดยเทียบกับข้อมูลที่จุดศูนย์กลาง ส่วนใหญ่ใช้ในการตัดสินใจเลือกในทางเลือกหลายทาง

 2. แผนภูมิหุ้น แผนภูมิแบบหุ้น หรือแผนภูมิแบบสูง-กลาง-ตํ่ามักจะไช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของราคาหุ้น หุ้นทุนหรือหุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นต้น

 3. แผนภูมิโดนัท แผนภูมิโดนัท จะใช้งานคล่ายแผนภูมิวงกลม โดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับทั้งหมด สามารถแสดงได้หลายชุด

 4. เเผนภูมิเเบบหุ้นหรือเเผนภูมิเเบบสูง-กลาง-ต่ำมักจะใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นความเเตกต่างของราคาหุ้น

 5. เส้น – แผนภูมิเส้นใช้สำหรับแสดงแนวโน้มของข้อมูลในการใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้เท่ากันอย่างเช่นการทำแผนภูมิเส้นให้เสร็จในเวลาที่เท่ากันให้สม่ำเสมอ

 6. แผนภูมิเส้น คือ แผนภูมิเส้นใช้สำหรับแสดงแนวโน้มของข้อมูลในเวลาที่เท่ากัน เช่น 1.เส้นตั้ง 2.เส้นนอน 3.เส้นเฉียง

 7. แผนภูมิเรดาร์ รายละเอียด แผนภูมิแบเรดาร์ ใช้สำหรับเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลโดยเทียบกับข้อมูลที่่จุดศูนย์กลางส่วนใหญ่ใช้กับการตัดสินใจเลือกในทางเลือกหลายทาง เช่น

 8. แผนภูมิพื้นที่ ใช้สำหรับเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละชุดในลักษณะรูปพื้นที่ใต้เส้น
  เช่น ยอดขายประจำภูมิภาค และ ยอดขายตามรัฐ

 9. แผนภูมิแท่งจะมีจุดประสงค์คล้ายกับคอลัมน์ คื อ ใช้เปรียบเทียบรายการกับรายการ รายการที่ใช้เเผนภูมิแท่ง เช่น การเปรียบเทียบราคาผลไม้ เป็นต้น

 10. แผนภูมิฟอง:แผนภูมิแบบฟอง การใช้งานจะคล้ายแผนภูมิแบบกระจาย โดยข้อมูลจะแสดงเป็นรูปวงกลมหลายๆวง

 11. แผนภูมิโดนัท จากการใช้งานจะคล้ายกับแผนภูมิวงกลมโดยแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ
  สามารถแสดงข้อมูลได้หลายชุด

 12. แผนภมิโดนัด การใช้งานจะคล้ายกับ แผนภมิแบบวงกลมโดยแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆกับทั้งหมด สามารถแสดงข้อมูลได้หลายชุด

 13. เเผนภูมิเเบบโดนันการใช้งานจะคล้ายกับเเผนภูมิเเบบวงกลมโดยจะเเสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ กับทั้งหมดสามารถเเสดงข้อมูลได้หลายชุด

 14. แผนภูมิฟอง:แผนภูมิแบบฟอง การใช้งานจะคล้ายกับเเผนภูมิแบบกระจายโดยข้อมูลจะเเสดงเป็นรูปวงกลมหลายๆ วง

 15. แผนภูมิโดนัท การใช้งานจะคล้ายกับแผนภูมิแบบวงกลมโดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆกับทั้งหมดสามารถแสดงข้อมูลได้หลายชุด

 16. แผนภูมิหุ้น:หรือแผนภูมิแบบสูง-กลาง-ตำ่ำ ที่มักจะใช้ในการเปรียบเทียบหุ้น เช่นหุ้นทุนหรือหุ้นสามัญ 1.(Common Stock) 2.หุ้นบุริมสิทธิ์ (Preferred Stock) 3.หุ้นกู้ (Debenture) เป็นต้น

 17. แผนภูมิแบบแท่งจุดประสงค์จะคล้ายกับแบบคอลัมน์คือ ใช้สำหรับเปรียบเทียบรายการแต่ละรายการโดยที่ชนิดของข้อมูลแสดงอยู่ในแนวตั้ง(แกนy)หรือแนวนอน(แกนx)

 18. แผนภูมิแบบฟอง คล้ายการทำงานแบบแผนภูมิกระจายโดยข้อมูลจะแสดงเป็นวงกลมหลายๆวง เช่นตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่กรองรายงานเป็นขนมปัง

 19. แผนภูมิแบบหุ้น หรือแผนภูมิแบบสูงกลาง-ตํ่ามักจะใช้ในการเปลียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของราคาหุ้น เช่น หุ้นการขายของ เป็นต้น

 20. หุ้น แผนภูมิแบบหุ้นหรือแผนภูมิแบบสูง-กลาง-ตำ่มักจะใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นให้เห็นความแตกต่างของราคาหุ้น เช่นตารางหุ้น

 21. แผนภมิแท่งเป้นแบบแท่งจุดประสงค์คล้ายกับคอลัมน์คือใช้สำหรับเปรียบเทียบรายการแต่ละอย่าง
  เช่น การเปรียบเทียบการขายรถยนตร์ในแต่ละเดือน เป็นต้น

 22. แผนภูมิแบบหุ้น หรือแผนภูมิแบบสูง-กลาง-ต่ำมักจะใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของราคาหุ้น เช่น แผนภูมิหุ้นการซื้อ-ขาย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s