เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

ใบความรู้ เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007


ใบงาน เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 200761 thoughts on “เรื่องที่ 2 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

 1. เเผ่นงานหมายถึงพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลประกอบไปด้วยเซลล์หลายเซลล์ในสมุด เลขที่3 ป.5/5

 2. เเผ่นงานหมายถึง
  ตอบ พื้นที่สําหลับไส่ข้อมูลจะประกอบไปด้วยเวลล์หลายๆเซลล์ในสมุดงาน1สมุดงานจะมีเเผ่นงานไห้3เเผ่นดดยนักเรียนสามารถลบได้

 3. เซลล์หมายถึง
  ตอบเป็นช่องตารางที่มีอยู่ในแผ่นงานเป็นพื้นที่ไว้ป้อนข้อมูลต่างๆลงไป
  ด.ช.พีรพัฒน์ บุนนาค เลขที่1 ป.5/5

 4. แผ่นงานหมายถึง พื่นที่สำหรับใส่ข้อมูลจะประกอบด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ในสมุดงาน1สมุดจะมีแผ่นงานให้3แผ่น

 5. สมุดงาน คือ แฟ้มเอกสารหรือข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

  • สมุดงาน คือ แฟ้มเอกสารหรือข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 6. แผ่นงานหมายถึงพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ในสมุดงาน1สมุดงานให้3งาน

 7. แผ่นงาน
  ตอบพื้นที่สำรับใส่ข้อมูลประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ในสมุดงาน1สมุดงานมี3แผ่น

 8. สมุดงาน หมายถึง
  แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยในสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล
  ด.ญ.ปพิชญา กุลตังวัฒนา ป.5/5 เลขที่ 25

 9. สมุดงาน หมายถึง
  ตอบ แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่อง

 10. สมุดงานหมายถึง????
  แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ตารางข้อมูลแต่ละหน้าเรียกว่าแผ่นงาน(worksheet)

 11. แผ่นงานคือพื้นที่่สำหรับใส่ข้อมูล
  ประกอบไปด้วยเซลล์ในสมุดงาน1สมุดงานมี3แผ่นสามารถลบและเพิ่มได้

 12. แผ่นงาน หมายถึง
  พื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ ในสมุดงาน 1 ในสมุดงานจะมีแผ่นงานให้ 3 แผ่น สามารถลบ และ ย้าย คัดลอก และสามารถเปลี่ยนชื่อแผ่นงานได้
  ด.ญ. ไปรยา กิติศรีวรพันธุ์ เลขที่ 28 5/5

 13. สมุดงาน หมายถึง แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องโดยสมุดประกอบด้วยตารางข้อมูล

 14. แผ่นงาน คือ พื้นที่สำหรับใส่ข้อมูลจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ในสมุดงาน

 15. แผ่นงาน หมายถึงพื้นที่สำหรับใส่ข้อมูล จะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆเซลล์ ในสมุดงาน 1 สมุดงานจะมีแผ่นงาน 3 แผ่น

 16. แผ่นงาน หมายถึง
  ตอบ พื้นที่สำหรับข้อมูลจะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆ เซลล์
  ด.ญ.อภิชญา ชูศรีทอง เลขที่21 ป.5/5

 17. สมุดงาน หมายถึง
  แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยในสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตาราง
  ข้อมูล ตารางข้อมูลแต่ละหน้าเรียกว่าแผ่นงาน ด.ญ.ธัญญอุษามณี สุนา ป.5/5 เลขที่ 24

 18. แฟ้มงานที่เก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์โดยสมุดงานนั้นประกอบด้วยตารางข้อมูลแต่ละแผ่นจะเรียกว่าแผ่นงาน

 19. สมุดงาน หมายถึงแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล ด.ญ.รัดเกล้า จ้องสาระ เลขที่ 22 ป.5/5

 20. 1.1.1สมุดงาน คือ พื้นที่่่่่ใส่ข้อมูล โดยสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล
  1.1.2แผ่นงาน ซึ่งประกอบด้วยช่องตารางต่างๆที่มีลักษณะเป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอนตัดขวางกันเป็นช่องเล็กๆมากมาย
  1.1.3

 21. 1.1.1สมุดงาน คือ พื้นที่่่่่ใส่ข้อมูล โดยสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล
  1.1.2แผ่นงาน ซึ่งประกอบด้วยช่องตารางต่างๆที่มีลักษณะเป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอนตัดขวางกันเป็นช่องเล็กๆมากมาย

 22. 1.1.1สมุดงาน (Workbook) หมายถึง
  แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยในสมุดงานนั้นประกอบด้วยตารางข้อมูล
  1.1.2แผ่นงาน(worksheet) หมายถึงอะไร
  ประกอบด้วยช่องตารางที่มีลักษณะเป็นในแนวตั้งและแนวนอนตัดขวางกันเป็นช่องเล็กๆมากมาย

 23. 1.1.1 สมุดงานคือพื้นที่ใส่ข้อมูล โดยสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล

 24. 1.1.จงบอกความหมายของคำต่อไปนี้
  1.1.1.สมุดงาน หมายถึงแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  1.1.2.แผ่นงาน หมายถึง งานที่ที่ประกอบไปด้วยคอลัมน์ที่ทีลักษณะแนวตั้งแนวนอน

 25. 1.1. 1.สมุดงาน (workbook) หมายถึงอะไร
  ตอบแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มเอกที่ผู้เรียนเก็เอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 26. 1.1.1 สมุดงาน(workbook)หมายถึงอะไร
  ตอบคือเเฟ้มเอกสารข้อมูลผู้เรียนเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์

 27. 1.1.1 สมุดงาน(Workbook) หมายถึงื แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่อง

 28. 1.1.1. สมุดงานคือ เเฟ้มเอกสารที่นักเรียนเก็บเอาไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยสมุดงานนั้นจะประกำอบด้วยตารางข้อมูล

 29. 1.1.1. สมุดงาน (workbook) หมายถึงอะไร
  ตอบ แฟ้มเอกสารหรืแฟ้มข้อผู้เรียกเก็บเอาไว้ในเครื่่องคอมพิวเตอร์

 30. 1.1.1.สมุดงาน (Workbook) หมายถึงอะไร
  ตอบ แฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยในสมุดงานนั้นจะประกอบด้วยตารางข้อมูล เช่น รายชื่อผู้เรียนชั้้น ป.5.xlsx สมุดงานนั้นมีการมีเก็บแยกเป็นห้อง
  1.1.2.แผ่นงาน(worksheet) หมายถึงอะไร
  ตอบ ซึ่งประกอบด้วยคอลัมน์มีลักษณะเป็นแถวแนวงตั้งและแนวนอนตัดขวางกันเป็นช่องเล็กๆมากมายเรียกว่าเซลล์(cell)
  1.1.3.เซลล์(cell) หมายถึงอะไร
  ตอบ คือช่องตารางที่ใช้ในการป้อนข้อมูล

 31. 1.1.1สมุดงาน(workbook)๋ คือ เเฟ้มเอกสารหรือเเฟ้มข้อมูลที่รุ้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 32. 1.1.1 สมุดงาน(workbook) คือแฟ้มเอกสารหรือแฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์

 33. 1.1.1สมุดงาน(workbook)หมายถึงอะไร ตอบ แฟ้มเอกสารหรือปฟ้มข้อมูลที่ผู้เรียนเก็บเอาไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
  1.2.1แผ่นงาน(workbook)หมายถึงอะไร ตอบ ผู้เรียนมีสมุดงานที่ชื่อว่ารายชื่อผู้เรียนชั้น ป.5.xlsxภายในสมุดงานนี้มีการเก็บข้อมูลแยกเป็นห้องเรียน1ห้องเรียน2ห้องเรียน3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s