เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007

ใบความรู้ เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007

 เรื่องที่ 1 from วารุณี บำรุงสวัสดิ์


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007

ใบงาน เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007


ex1

162 thoughts on “เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

 1. 1. สร้างเเละเเสดงรายงานข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขมีความสามารถในการจัดรูปเเบบข้อมูลอักษร 2.มีอยู่ 5ประเภทคือ ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลตัวเลข ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา ข้อมูลประเภทสูตร เเละฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ

 2. 1.เป็นโปรเเกรมที่คำนวณได้ 2สามารถเเบ่งคอลัม 3. สรุปเเผนภูมิตารางได้ 4. รูปเเบบฟังชั่น 5.ข้อมูลประเภทข้อความ

  .เป็นโปรเเกรมสามารถคำนวณได้เเเเละนามสกุลของมันชื่อ คือ xls

 3. 1เป็นแกรมMicrosoftofticexcel2007เป็นดปรแกรมประเภทเปรตซีต
  2มี5ประเภท 1ประเภทข้อมูล 2ข้อมูเลข 3ข้อมูลตาราง 4ประเภทแก้ไข 5สามารถทำสถิติ

 4. ประเภทของข้อมูลที่ใช้ในปรแกรม microsoft office Excrl 2007 มีอยู่ 5 ประเภท ดังนี้
  1 ข้อมูลประเภทข้อความ 2 ข้อมูลประภทตัวเลข 3 ข้อมูลประเภทวันที่และเวลา 4 ข้อมูลประเภทหลักสูตร
  5 ข้อมูลประเภทฟังก์ชั่นหรื้อสูตรสำเร็จ

 5. 1.1.จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 มาพอเข้าใจ
  1.สร้างและแสดงรายงานข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลข เช่นการกำหนดสีพื้น การใส่แรเงา เป็นต้น
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล โดยเรียงแบบตามลำดับ จาก A ไป Z
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 6. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  ตอบ 1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร และตัวเลข
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำดับ A ไป Zหรือจาก 1 ไป 100
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 7. 1.1 คุณสมบัติของปรแกรม microsoft office Excrl 2010 1.สามารถสร้างรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลข 2.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบ ได้ทั้ง บวก+ ลบ- คูณ* และหาร/ ในระดับพื้นฐานไปถึงการคำนวณที่ซับซ้อนได้ 3.สามารถกำหนดและใส่พื้นหลังและแรเงาได้ 4.สามารถสร้างตารางได้ และเปลี่ยนสีตัวอักษรและรูปแบบ 5.สามารถนำข้อมูลมาสร้างแผนภูมิรูปแบบต่างๆได้ -*-

 8. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม microsoft office Excel 2010
  1.สามารถหาผลลัพธ์ทางด้านคณิตศาสตร์ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่บวก ลบ คูน หาร
  2.สร้างและแสดงรายงานข้อมูลตัวอักษร และตัวเลขและสามารถในการจัดรูปแบบ ข้อมูลตัวอักษร
  3.สามารถนำข้อมูลในตาราง มาสร้างแผนภูมิได้และการเปรียบเทียบ ข้อมูลได้หลายรูปแบบ
  4.สามารถจัดเรียงข้อมูลโดยตามลำดับ จาก A ไป Zหรือจาก1ไป100
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 9. 1.1 บอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 1 สร้างและแสดงรายงานข้อมูล 2 สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ 3 สามารถนำข้อไนการมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ 4 ข้อมูลประเภทสูตรข้อมูล 5 การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 10. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 มาพอเข้าใจ
  1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลขมีความสามารถในการจัดรูปแบบ เช่น การกำหนดสีพื้น การใส่แรเงา เป็นต้น
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การบวกลบ คูณ หาร เป็นต้น
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภมิรูปแบบต่างๆเช่น แผนภูมิแบบเส้น เป็นต้น
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำลับจาก aไปz หรืจาก 1ไป 100 เป็นต้น
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ เช่น การสร้างเกมทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น

 11. 1.1คุณสมบัติของโปรแกรม Micro office excel 2010
  1.สร้างและแสดงผลงานของข้อมูลอักษรและตัวเลข
  2.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบ
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับ
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 12. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรเเกรม Microsoft office Excel 2010
  = 1.สร้างเเละเเสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร เเละตัวเลขมีความสามารถในการจัดรูเเบบข้อมูล ตัวอักษร เเละตัวเลขได้ เช่น การกำหนดสีพื้น การใส่เส้นเเรงเงา
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปเเบบ ตั้งการบวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารรถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นเเผนภูมิเเบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่นสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 13. 1.1.จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรมMicrosoft offeeExcel2010
  1 สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร และ ตัวเลข
  2 สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่บวกลบคูณหาร
  3 สามารถนำข้อมูลในตารางมามาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4 มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับโดยเรียบเรียงตามลำดับจาก a ไป z หรือจาก 1 ไป 100
  5 การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผุ้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 14. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม microsoft office excel 2010
  ตอบ 1 สรางและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักสร และตัวเลข
  2สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมรูปแบบต่าง
  4มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำดับจากaไปz หรือจาก 1ไป100
  5การประยุกค์ในงานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผู้เรียนสามารถใช้การฟิกต่างๆ มาตกแต่งสมุดงาน

 15. 1.1จงบอกคุณสทมบัติของโปรแกรม Microsoft office excel 2010
  1.สามารถสร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร
  2.สามารถในการจัดรูปแบบ ข้อมูล เลข ตัวอักษร
  3.สามารถทำการคำนวนได้ทุกรูปแบบตั้งแต่บวกจนหารในระดับพื้นฐาน
  4.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิ
  5.สามารถจัดวางตัวอักษรและตัวหนังสือ

 16. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  1 สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร และตัวเลขได้ เช่นการกำหนดสีพื้น และการใส่แรเงา
  2 สามารถทำการคำณวนได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3 สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแสดงได้
  4 มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำดับ จากAไปZ หรือจาก1ไป100
  5 การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ผุ้สามารถใช้กราฟิกต่างๆมาตกแต่งสมุดได้

 17. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรเเกม microsft officet 2007 มาพอใจ
  ตอบ 1สร้างเเละเเสดงรายงาน 2 สามารถทำการคำนวนได้ทุกเเบบ 3สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นรูปเเบบ4สามารถจัดเรียงลำดับ 5ใช้เพื่อสร้างสรรค์

 18. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม microsoft office excel 2010 มาพอเข้าใจ
  1.สามารถสร้างและแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลขได้
  2.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การบวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูลจาก a ไป z หรือ 1 ไป 100
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรคผลงานผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 19. 1.1คุณสมบัติของโปรแกรม Micro office excel 2010
  1.สร้างและแสดงผลงานของข้อมูลอักษรและตัวเลข
  2.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบ
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับ
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

  ตอบกลับ

 20. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  ตอบ 1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร และตัวเลข
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำดับ A ไป Zหรือจาก 1 ไป 100
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 21. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร และตัวเลข
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำดับ A ไป Zหรือจาก 1 ไป 100
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 22. 1.1.จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 มาพอเข้าใจ
  1.สร้างและแสดงรายงานข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลข เช่นการกำหนดสีพื้น การใส่แรเงา เป็นต้น
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้น
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล โดยเรียงแบบตามลำดับ จาก A ไป Z
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างผลงาน ผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆ

 23. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 มาพอเข้าใจ
  1.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  2.สามารถสร้างและแสดงรายงานของข้อมูล
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางสร้างเป็นแผนภูมิรูปต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับ
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรคผลงาน

 24. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010มาพอเข้าใจ

  1 สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข เช่น การกำหนดสีพื้นฃ

  2 สามารถทำการคำนวณได้ทุกแบบ

  3 สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ

  4 มีความสามารถในการจัดเร๊ยงลำดับข้อมูล

  5 การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 25. 1.2*จงบอกประเภทข้อมูลโปรแกรม Micro office excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทนี้เป็น ตัวอักษร ข้อความ หรือ ตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ
  2.ตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่นำมาคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆ เช่น ราคาสินค้า
  3.ข้อมูล เกี่ยวกับวันที่ และ เวลาได้แก่ 27/07/12
  4.ข้อมูลประเภทสูตร เช่น =22+10,=A1+A2
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ เช่น ราคาสูง =SUM(A1:A3)
  ——————————————————————————————————————–
  1.3*จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Micro office excel 2010 พร้อมอธิบายหน้ามา 3 ส่วน
  1.แถบเครื่องมือลัด เป็นแถมที่รวมคำสั่งที่ใช่บ่อยๆ
  2.ริบบ้อน เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้ แบ่งออกเป็ฯชุดคำสั่งนั้นๆ
  3.มุมมอง มุมมองของโปรแกรม ประกอบไปด้วย
  1.มุมมองปกติ
  2.มุมมองเค้าโครงหน้ากระดาษ
  3.มุมมองเอกสารแบบแยกหน้า -*-

 26. 1.1จงบอกคุณสมบัติขอองโปรแกรม Microsoft Office Excel 2010มาพอเข้าใจ
  1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร มีความสามารถในการจัดรูปแบบข้อมูล
  2.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 27. 1.2.จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักษร ข้อความ
  2.ตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามานำมาคำนวณผลลัพธ์ต่างๆ
  3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย วันที่ เดือน ปี เวลา
  4.ข้อมูลประเภทสูตร ข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Microsoft office Excel 2010 ได้สร้างไว้แล้ว

 28. คุณสมบัติของโปรแกรมMicrosoft office excel 2010
  1สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล อักษรและตัวเลข
  2สามารถนำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ
  3สามารถในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิเป็นรูปแบบต่างๆ
  4มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล
  5การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์

 29. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microso office Excel2010
  ตอบ1สร้างและแสดงผลงานของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข 2สามารถคำนวนได้ทุกรูปแบบ 3สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภมิ 4มีความสามารถในการจัดเรียงตามลำดับ 5การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 30. 1.1คุณสมบัติของปรเเกรมmicosotfoffice excel
  1.สร้างเเละเเสดงรายงานข้อมูลตัวอักษรเเละตัวเลข
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกเเบบ
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางสร้างเป็นเเผนภูมิ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับ
  5.การประยกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์

 31. 1.1คุณสมบัติของโปรแกรมmicosotf office excel
  1.การสร้างและแสดงรายงานข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกแบบ
  3 สามารถนำข้อมูลในตารางสร้างเป็นแภนภูมิ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียง
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างผลงาน

 32. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรเเกลม m icrosoft office excel 2010
  ตอบ 1 สร้างเเละเเสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษร เเละ ตัวเลข
  2 สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ ตั้งเเต่การ บวก ลบ คูณ หาร
  3 สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิ
  4 มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับ
  5 กราประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 33. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

  1 ข้อมูลประข้อความ

  2 ตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆ

  3 ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา

  4 ข้อมูลประเภทสูตร เช่น 22+10 ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็น 32 ทันทีที่ กดปุ่ม ENTER

  5 ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Microsoft office Excel 2010

 34. 1.1จงบอกคุณสมบัติของของโปรแกรม microft officel Excel 2010 มาพอเข้าใจ
  ตอบ 1. สร้างและรายงานของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลขมีความสามารถในการจัดรูปแบบ เช่นการกำหนดสีพื้นการใส่แรเงากำหนดลักษณ
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การบวก ลบ คูณ หารเป็นต้น
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผ่นภูมิรูปแบบต่างเป็นต้น
  4.มีความสามารถในการเรียงลำดับข้อมูล
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 35. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  ตอบ ประเภทข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรม Microsoft office Excel มีอยู่ 5 ประเภท คือ
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ 2.ข้อมูลตัวเลข 3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา
  4.ข้อมูลประเถทสูตร และ 5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ
  ตัวอย่าง 1. ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักษร ข้อความ
  หรือตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ เช่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม
  หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ผู้เรียน รหัสสินค้า บ้านเลขที่ เป็นต้น
  1.3 จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่มา 3 ส่วน
  ตอบ 1. ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก เช่น สร้างเอกสารใหม่ เปิด บันทึก พิมพ์
  2. แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมืที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3. แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้น ถ้ายังไม่ได้
  ตั้งชื่อสมุดงานโปรแกรมจะใส่ชื่อให้เป็น Book แล้วตามด้วยหมายเลข

 36. 1.2จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม microsoft office Excel 2010 พร้อมยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ หมายถัง ข้อมูลประเภทจะเป็นตัว อักษร ข้อความหรือตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ
  2.ตัวเลข เช่น ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ หมายถึง ราคาสินค้า จำนวนเงินโดยมาคูณทางคณิตศาสตร์
  3.ข้อมูลที่เกี่ยวกับวันที่และเวลา หมายถึง เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่เดือนปีเวลาซึ่งอาจมีได้หลายรูปแบบ
  4.ข้อมูลประเภทสูตร หมายถึง ข้อมูลชนิดสูตรสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา
  5.ฟังชั่นหรือสูตรสำเร็จได้สร้างไว้แล้วผู้เรียนสามารถใช้งานได้โดยพิมพ์รูปแบบฟังชั่นที่ได้กำหนดไว้
  1.3จงบอกจงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม microsoft office Excel 2010 พร้อมยกตัวอย่าง
  1.ปุ่มออฟฟิศ หมายถึง ปุ่มรวมคำสั่งหลัก เช่น สร้างเอกสารใหม่ เิป บันทึก พิมพ์
  2.แถบเครื่องมือลัด หมายถึง เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3.แถบชื่อเรื่องเป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานขณะยังไม่ได้ตั่งชื่องานดปรแกรมจะใส่ชื่อให้เป็นbook ตามด้วยหมายเลข

 37. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Microsoft office excel 2010 พร้อมยกตัวอย่าง
  มีอยู่ 5 ประเภท
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ เช่น โรงเรียนอนุบาล จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ผู้เรียน รหัสสินค้า
  2.ตัวเลข เช่น เครื่องหมาย +,-
  3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น 27/07/12,27 ก.ค.55
  4.ข้อมูลประเภทสูตร เช่น =22+10
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ เช่น =ชื่อฟังก์ชั่น(ค่าข้อมูล) เช่น ค่าสูงสุด=sum

  1.3จงบอกส่นประกอบของโปรแกรม Microsoft office excel 2010 พร้อมอธิบายที่มา 3 ส่วน
  1.Close ปุ่มปิดหน้าต่างโปรแกรม
  2.ปุ่มย่อ/ขยายมุมมอง ปุ่มในการปรับมุมมองของจอภาพ
  3.แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ

 38. 1.2จงบอกประเภทข้อมูลในโปรเเกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ เช่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ เลขที่ผู้เรียน
  2.ข้อมูลประเภทตัวเลข เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงิน โดยนำมาคำนวนกับเครื่องหมายคณิตศาสตร์ เช่น +,-
  3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เเละเวลาเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย วันที่ เดือน ปี เวลา ได้เเก่ 27/07/12,27 ก.ค.55 เเละรูปเเบบอื่นๆๆ
  4.ข้อมูลประเภทสูตร ข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการออกมา
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Microsoft office Excel 2010 ได้สร้างไว้เเล้ว
  1.3จงบอกส่วนประกอบของโปรเเกรม Microsoft office Excel 2010พร้อมอธิบายหน้าที่3ส่วน
  1.ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก เช่น สร้างเอกสารใหม่ เปิด พิมพ์
  2.แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3.เซลล์ เป็นช่องว่างใส่ข้อมูลหรือตัวเลข เป็นเส้นเเถวเเละเส้นคอลัมน์ตัดกัน

 39. 1.2. จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรมMicrosoft Excel2010
  1 ข้อมูลประเภทข้อความ
  2 ข้อมูลตัวเลข
  3 ข้อมูลวันที่เดือนปีและเวลา
  4 ข้อมูลประเภทสูตร
  5 ข้อมูลฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ
  1.3. จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรมMicrosoft officel 2010
  1 ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวมคำสั่งหลักเช่นสร้างเอกสารใหม่เปิดบันทึกพิมพ์
  2 แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบที่รวมคำสั่งใช่งานบ่อยๆ
  3 แถบชื่อเรื่อง เป็นแถบสมุดงานที่ถูกเปิดใช่งานขณะนั้นถ้ายังไม่ตั้งชื่อสมุด
  โปรแกรมจะใส่ให้เป็น Book แล้วตามด้วยหมายเลข

 40. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรเเกรมMicrosoft office excel 2010
  ตอบ1 สามรถสร้างรายงานข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข
  2สามารถทำการคำนวน บวก ลบ คูน หาร
  3สามารถนำข้อมูลมาสร้างเป็นแผนภูมิ
  4สามารถการจัดเรียงข้อมูลตามลำดับaไปz
  5การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรสามารถใช้กราฟิงต่างๆได้

 41. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรมMicosoft office Excel
  1สามารถคำนวนทุกรูปเเบบเช่น บวก ลบ คุณ หาร ตัวเลขและจำนวนเงิน
  2 สามารถลงสีพื้นหลังและหน้า
  3สามารถเลียงลำดับA-Zหรือ1-100
  4สามารถสร้างแฟ้มและรายงานเอกสาน
  5สามารถการประยุกใช่งานกราฟิกต่างๆ

 42. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรมMicosoft office Excel2010
  =1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษร ตัวเลข ตัวหนังสือ
  2.สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การบวกลบคูณหาร ในระดับพื้นฐาน
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิในรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูลได้
  5.การประยุกค์ใช้งานเพื่อสร้างผลงานผู้เรียนสามารถใช้กราฟิกต่างๆได้

 43. 1.1 คุณสมบัติของโปรแกรมMicrosoft office Excel 2010
  1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษรและตังเลข
  2.สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่ การบวก ลบ คูณ หาร
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูลโดยเรียงแบบตามลำดับจาก A ไป Z
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

 44. 1.1 จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2007 มาพอเข้าใจ
  1. สร้างเเละแสดงรายงานของข้อมูล ตัวอักษรและตัวเลข
  2. สามารถในการจัดรูปเเบบ ข้อมูล
  3. สามารถกําหนดสีพื้นและการใส่เเรเงา
  4. สามารถกําหนดลักษณะและสีของเส้นตาราง
  5. สามารถกําหนดรูปเเบบเเละสีตัวอักษรได้

 45. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักษรข้อความหรือตัวเลขที่ไม่ใช้ในการคำนวณ
  2.ตัวเลขหมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆ
  3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วย วันที่ เดือน ปี เวลา
  4.ข้อมูลประเภทสูตรข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้น
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จได้สร้างไว้แล้วผู้เรียนสามารถใช้งานได้โดยพิมพ์ตามรูปแบบ
  1.3 จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่มา 3 ส่วน
  1.ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัง เช่น สร้างเอกสารใหม่เปิดบันทึกพิมพ์
  2.แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3.แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้นถ้ายังไม่ได้ตั้งชื่อสมุดงานโปรแกรมจะใส่ชื่อให้เป็นbookแล้วตามด้วยหมายเลข

 46. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  1.สร้างและแสดงรายงานของข้อมูล
  2.ทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบ
  3.สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิ
  4.มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล
  5.การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด

 47. 1.1จงบอกคุณสมบัติของโปรแกรมmicrosoft office Excel2007 มาพอเข้าใจ
  1 สร้างและแสดงรายงานของข้อมูลตัวอักษรและตัวเลข
  2 สามารถคำนวณได้ทุกรูปแบบตั้งแต่การ บวก ลบ คูณ หาร เป็นต้นในระดับพื้นฐาน
  3 สามาถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผน ภูมิรูปแบบต่างๆ
  4 มีความสามารถในการจัดเรียงลำดับข้อมูล
  5 การประยุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผู้เรียงสามารถใช้กราฟิกต่าง ๆ

 48. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม microsoft office 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  ตอบ1. ข้อมูลประเภทข้อความ เช่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม เป็นต้น
  2.ตัวเลข เช่น สินค้า +,-
  3.ข้ใส่ความเห็นอมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา เช่น 27/07/12,27ก.ค.55
  4.ข้อมูลประเภทสูตร เช่น =22+10 =A1+A2
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ เช่น = SUM(a1:a3)

  1.3จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม microsoft office excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่มา 3 ส่วน
  ตอบ 1.ปุ่มออฟฟิส ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลักเช่นสร้างเอกสารใหม่เปิดบันทึกพิมพ์
  2.แถบเครื่องมืลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3.แถบชื่อเรื่ง เป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้น

 49. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลโปรแกรมmivosoft office excel2010พร้อมยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทนี้เป็นตัวอักษร
  2.ข้อมูลตัวเลข ใช้คำนวณ
  3.ข้อมูลวันที่ และเวลา
  4.ข้อมูลประเภทสูตร
  5.ฟั่งก์หรือสูตรสำเร็จ เช่นราคาสูง
  1.3ส่วนปะกอบครองโปรแกรมmivosoft office excel2010พร้อมอธิบาย
  1.แถบเครื่งมือลัด เป็นแถบที่ใช้บ่อยบ่อย
  2.ริบบ้อน เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้
  3.มุมมอง มุมมองของโปรแกรมประกอบด้วย
  1.มุมมองปกติ
  2.มุมมงเคร้าโครงหน้ากระดาษ
  3.มุมมองเอกสารแบบแยกหน้า

 50. 1.1จงบอกคุนสมบัติของโปรแกรม microsoft office Excel 2010 มาพอเข้าใจ
  1 สร้างและแสดงรายขอ้อมูลตัวอักษรและ ตัวเลข
  2 สามารถทำการคำนวณได้ทุกรูปแบบตั่งแต่การบวกลบคูณหาร
  3 สามารถนำข้อมูลในตารางมาสร้างเป็นแผนภูมิรูปแบบต่างๆ
  4 มีความสุขสามารถในการจัดเรียงรำดับข้อมูลโดยเรียงแบบตามรำดับ จาก A ไป Z หรือจาก 1
  5 การประบุกต์ใช้งานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานผู้เรียนสามารถใช้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s