เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

สาระสำคัญ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จุดประสงค์และสาระการเรียนรู้ เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007

ใบความรู้ เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007

 เรื่องที่ 1 from วารุณี บำรุงสวัสดิ์


วีดีทัศน์ประกอบ เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007

ใบงาน เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Microsoft Office Excel 2007


ex1

162 thoughts on “เรื่องที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

 1. 1.2จงบอกประเภทข้อมูลของในโปรแกรม microsoft office excel 2007
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ
  2.ข้อมุูลประเภทตัวเลข
  3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา

  1.3จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรมmicrosoft office excel 2007
  1.ปุ่มออฟฟิส ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก เช่น สร้างเอกสารใหม่ เปิด บันทึก พิมพ์
  2.แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3.แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานขณะนั้น

 2. 1.2 จงบอกประเภทโรแกรม microsoft office excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  1ข้อมูลประเภทข้อความข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักษรข้อความหรือตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณเช่นโรงเรียนอนุบาลนครพนม
  2ตัวเลขหมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณนับหาผลลัพธ์ุต่าๆได้
  3ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี เวลา
  4ข้อมูลประเภทสูตรข้อมูลชนิดสูตรสามารถนำข้อมูลเบื้องต้น
  5ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ
  1.3จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม microsoft office excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่มา3อย่าง
  1ปุ่มออฟฟิคปุ่มรวบรวมคำสั่งหลักเช่นสร้างเอกสารไหม่เปิด บันทึก พิมพ์
  2แถบเครื่องมือลัดเป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่รวบรวมบ่อยๆ
  3แถบชื่อเรื่องเป็นส่วนที่แสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้น

 3. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกร Microsoft office Excel 2010
  1 ข้อมูลประเภทข้อความนี้จะเป็นตัวอักษรข้อความหรือตัวเลขได้
  2 ตัวเลขหมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณ
  3 ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลาเป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่เดือน ปี เวลา
  4 ข้อมูลประเภทสูตรเป็นข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวณข้อมูลได้เป็นต้น
  5 ฟังชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Microsoft office Excel 2010 ได้สร้างไว้แล้ว
  1.3 จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม MICROSOFT OFFICE EXCEL 2010
  1 ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่ง เช่นสร้างเอกสารใหม่ เปิด บันทึก พิมพ์
  2 แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือรวบรวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3 แถบชื่อเรื่อง เป็นสวนแสดงชื่อสมุดงานที่ทุกใช้งานในขณะนั้นถ้ายังไม่ได้ตั้งชื่อสมุดงานโปรแกรมจะใส่ชื่อให้เป็น BOOK แล้วตามด้วยหมายเลข

 4. บอกประเภทข้อมูลโปรแกรม Microsoft office excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ เช่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม
  2.ประเภทตะวเลข เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงิน
  3.วัน เวลา เดือน วันที่ เช่น 27/7/7
  4.ข้อมูลประเภทสูตรข้อมูลประเภทนี้สามารถคำนวณได้
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ เช่น ฟังก์ชั่นที่ Microsoft office excel 2010 สร้างไว้แล้ว
  1.3 บอกส่วนประกอบของ Microsoft office excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่ 3
  1.ปุ่มออฟฟิศ คือ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก
  2.แถบเครื่องมือลัด คือเป็นแถบเครื่องมือที่รวบรวมคำสั่งบ่อยๆ
  3.เซลล์ คือ เป็นช่องว่างใส่ข้อมูลหรือตัวเลข เป็นเส้นแถวหรือเส้นคอลัมล์ตัดกัน

 5. (1.2) บอกประเภทคุณสมบัติของโปรเเกรมMicrosoft office Excel 2010 มีดังนี้ 1 ข้อมูลประเภทขอ้ความ 2 ตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณหาผลลัพธุ์ต่างๆ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เเละเวลา 4 ข้อมูลประเภทสูตร เช่น22+10ซึ่งจะให้ผลลัพธุ์เป็น32ทันทีกดปุ่มEnter 5 ฟังชั่นหรือสูตรสำเร็จ ฟังชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Microsoft office Exce 201
  ———————————————————————————————————————————————————————-
  (1.3 )บอกส่วนประกอบของโปรเเกม Microsoft office Excel 2010 มีดังนี้ 1 ปุ่มออฟฟิศ เป็นปุ่มรวมรวมคำสั่งหลัก เช่นสร้างเอกสารใหม่เปิดบันทึกพิมพ์ เป็นต้น 2 เเถบเครื่องมือลัด เป็นเเถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานน้อยๆ 3 แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้น

 6. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรเเกรม microsoft office excel 2007 ตอบ 1ข้อมูลประเภทข้อความ เช่นตัวอักษร ข้อความ 2ตัวเลข หมายถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลข 3ข้อมูลเกี่ยวกับวันเวลา เช่น 27/07/12,27ก.ค.55 4ข้อมูลประเภทสูตร ได้เเก่ ข้อมูลชนิดสูตร 5ฟังก์ชั้นหรือสูดสำเร็จ ผู้เรียนสารารถใช้งานโดยตามฟังก์ชั่น 1.3จงบอกส่วนประกอบของดปรเเกรม microsoft office excel 2007 ตอบ 1 ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่ง เช่นเอกสาร 2เเถบเครื่องมือลัด เป็นเเถบเครื่องมือรวบรวม 3เเถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนเเสดงชื่อสมุดงาน

 7. 1.2จงบอกประเภทของข้อมูลของโปรแกรม Microsoft office excel 2010

  1ข้อมูลประเภทข้อความเช่น โรงเรียนอนุบาลนครพนม
  2ตัวเลข เช่น ราคาสินค้า จำนวนเงิน
  3ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่เวลา เช่น วันที่ 19 เวลา 09.00 ปี2557
  4ข้อมูลประเภทสูตรเช่น =22+10
  5ฟังก์ชั่งหรือสูตรสำเร็จเช่น=sum(a1:a3)
  1.3จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010
  1ริบบ้อน เป็นส่วนที่รวบรวมคำสั่งที่ใช้งาน
  2เซลล์ เป็นช่องว่างใส่ข้อมูลหรือตัวเลข
  3ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก

 8. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมทั้งยกตัวอย่าง

  1 ข้อมูลประข้อความ

  2 ตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆ

  3 ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา

  4 ข้อมูลประเภทสูตร เช่น 22+10 ซึ่งจะให้ผลลัพธ์เป็น 32 ทันทีที่ กดปุ่ม ENTER

  5 ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Microsoft office Excel 2010

  ——————————————————————————————————————————————————-

  1.3 จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft office Excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่มา 3 ส่วน

  1 แถบสูตร แถบบอกตำแหน่งเซลล์

  2 ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก เช่น สร้างเอกสารใหม่

  3 แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ

 9. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลโปรเเกรมmicrosoftoffice excel2010พร้อมยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข็อมูลความ
  2.ข้อมูลตัวเลข
  3.ข้อมูลวันที่
  4.ข้อมูลประเภทสูตร
  5.ฟั่งหรือสูตรสำเร็จ
  1.3จงบอกส่วนประกอบ
  1.เเถบเครื่องมือลัดเป็นเเถมที่รวมคำสั่ง
  2.ริบอนเป็นเเถมที่รวมคำสั่งใช้
  3.มุมมองเป็นมุมมองของโปรเเกรม
  1.มุมปกติ
  2.มุมมองเคร้องโครงกระดาษ
  3.มุมมองเอกษารหน้ากระดาษ

 10. 1.2จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม microsoft office excel 2010พร้อมยกตัวอย่าง
  ตอบ ข้อมูลมี 5 ประเภท ดังนี้ 1.ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทนี้จะเป้นอักษร หรือตัวเลขที่ไม่ได้ใช้ในการคำนวณ
  2.ตัวเลข หมายถึง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวณหาผลลัพธ์ต่างๆ
  3.ข้อมูลเกี่ยวกับวันที่และเวลา เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี เวลา
  4.ข้อมูลประเภทสูตร ข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้น
  5.ฟังก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ microsoft office excel 2010ได้สร้างไว้เเล้ว
  1.3จงบอกส่วนประกอบของโปรแกรม microsoft office excel 2010พร้อมอธิบายหน้าที่มา3ส่วน
  1.ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก
  2.เเถบเครื่องมือลัด เป็นเเถบเครื่องมือรวบรวมคำสั่ง
  3.แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนเเสดงชื่อสมุดงาน

 11. 1.2 จงบอกประเภทข้อมูลในโปรแกรม Miorosoft office Excel 2010 พร้อมทั้ง ยกตัวอย่าง
  1.ข้อมูลประเภทข้อความ ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักษร ข้อความ
  2.ตัวเลข หมายถึง ช้อมูลที่เป็นตัวเลขที่สามารถนำมาคำนวฌหาผลลัพธ์ต่างๆ
  3.ข้อมูลทเกี่ยวกับวันที่และเวลา เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยวันที่ เดือน ปี เวลา
  4.ข้อมูลประเภทสูตร ข้อมูลชนิดสูตรจะสามารถคำนวณข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ต้องการออกมา
  5.ฟักก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จ ฟักก์ชั่นหรือสูตรสำเร็จที่ Miorosft office Excel 2010
  ——————————————————————————————————————————————————-
  1.3 จงบอกส่วนประกอบของโปรมแกรม Miorosoft office Excel 2010 พร้อมอธิบายหน้าที่มา 3 ส่วน
  1.ปุ่มออฟฟิศ ปุ่มรวบรวมคำสั่งหลัก เช่น สร้างเอกสารใหม่เปิดเเละบันทึก
  2.แถบเครื่องมือลัด เป็นแถบเครื่องมือที่รวมคำสั่งที่ใช้งานบ่อยๆ
  3.แถบชื่อเรื่อง เป็นส่วนแสดงชื่อสมุดงานที่ถูกเปิดใช้งานในขณะนั้น
  ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
  1.มุมปกติ
  2.มุมมองเคร้องโครงกระดาษ
  3.มุมมองเอกษารหน้ากระดาษ

ส่งความเห็นที่ ด.ญ.นันทชพร บุตรเสรีชัย ป5/3 เลขที่ 41 ยกเลิกการตอบ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s